بیستمین جلسه تدوین پیش نویس سیاست های کلی نظام در حوزه جوانان

روز چهارشنبه 21 شهریور بیستمین جلسه تدوین پیش نویس سیاست های کلی نظام در حوزه جوانان درسالن جلسات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور جمعی از نخبگان و صاحبنظران و همچنین مدیران دستگاه های ذیربط با موضوع بررسی مسئله هویت جوانان برگزار شد.

در این جلسه موضوع "انواع هویت" از منظر روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت و پیرامون عواقب زیان بار بحران در هر یک از هویت ها که باعث ایجاد تنش میان فرد با جامعه می شود گفتگو شد.

همچنین اهمیت "هویت شغلی" در میان افراد و همینطور تأثیرگذار بودن "هویت معنوی" و پدیده نوظهور "هویت مجازی" که در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در پایان این نشست دکتر بروجردی، رئیس کمیته زنان و جوانان با تأکید بر اهمیت موضوع هویت و بررسی دقیق ابعاد این مقوله یادآور شد که در تدوین سیاست مربوط به هویت باید مشخص شود کدام بعد هویت مقدم بر دیگری است و چه شاخص هایی دارد و فصل الخطاب ما، هویت فردی یا هویت اجتماعی است.