درباره اش

با هاشمی رفسنجانی در حیاط خلوت سردار قادسیه

آخوند متفاوت

هاشمی در سال 88

تقویم تاریخ، تحلیل تاریخ

صراحت نامه

از آغاز دفاع تا تسلیم صدام

گزارش یک جشن (نگاهی متفاوت به انتخابات سال 92)

از صفا تا فدک

درخشش زیر تیغ تخریب

رونمایی از باغ فدک

ياد ياران

نقد ناتمام

هاشمي بدون روتوش

16 ساعت با هاشمي (مصاحبه روزنامه كيهان)

ماجراي مك فارلين

هاشمي و انقلاب

اجتهاد در محاق

با هاشمي رفسنجاني تا خانه خدا

انصراف

سوم تير