ديدار جمعی از دانشجویان دانشگاه هاي سراسر کشور با آيت الله هاشمي رفسنجاني