ديدار دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین با آيت الله هاشمی رفسنجانی