ديدار معاون، مدیران و مسؤولان ارشد معاونت رفاه وزارت کار و تأمین اجتماعی با آيت الله هاشمي رفسنجاني