سوگواري دهه پاياني ماه صفر در حضور رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام