سوگواري شب پنجم از دهه آخر ماه صفر در حضور رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام