مشاركت حداكثري؛هدف مجمع

روزنامه آرمان

علي نجفي توانا*

رويكرد جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در تصويب بندهايي مختلف از سياستهاي كلي انتخابات در تطابق با استحاله شرايط داخلي و بين‌المللي، نشان‌دهنده ارزيابي جديدي از شرايط كشور و اتخاذ تدابير نو و متفاوت با گذشته براي برگزاري انتخابات، تعيين صلاحيتها با هدفمندي حضور حد اكثري مردم يا اقبال بيشتر و تكثر عقايد در كارزارهاي انتخاباتي است. اينكه اين نهاد فراقوه‌اي با آسيب‌شناسي انتخابات و دريافت چالشها و مشكلات و با عنايت به نقدها درصدد تصويب مقرره‌اي برآمده است كه بر اساس آن شيوه نظارت به شكلي در حال سازماندهي است كه ضمن رفع دغدغه‌هاي گذشته اين اميد يا تصور را ايجاد مي‌كند كه نهاد‌هاي مسئول با رويكردي متفاوت از گذشته در بحث صلاحيتها درصدد اجراي روشي هستند كه تعيين صلاحيتها مانند قبل بدون نگاه جناحي و گروهي و با هماهنگي قوه مجريه و وزارت كشور كه قانونا مسئول برگزاري انتخابات است و شوراي نگهبان كه نظارت قانوني و كلي بر فرايند انتخابات دارد، انجام گيرد. قطعا با توجه به اينكه انتخابات بايد تبلور مشاركت مردمي در عرصه مشاركت سياسي شود، مسلما از يك طرف اين شانس و بستر فراهم می‌شود تا در بحث رد و تاييد صلاحيتها اميد به حضور نامزد‌هاي متفاوتي از جناح‌هاي مختلف سياسي و به صورت فراگير از تفكرات مختلف تقویت شود به گونه‌اي كه ظرفيت جديدي براي ورود افرادي كه به هر حال در بزنگاه‌هايي نقدهايي را نیز به برخي مسائل داشته‌اند باز كند. اين اقدام به نظر نوعي بازگشايي درها به سوي نامزدهايي است كه ممكن است تا كنون به دلايل مختلفي شرايط حضور در عرصه انتخابات را پيدا نكرده‌اند. لذا اگر با چنين قصد و نيتي اين مقرره تصويب شده باشد، قطعا مي‌تواند موجي از اميدواري در ميان افرادي پديد آورد كه علاقه مند به ورود به عرصه خدمتگزاري به مردم بوده‌اند ولي تاكنون چنين شانسي براي آنها فراهم نشده است. اما از زاويه‌اي ديگر اقدام مثبت مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين ظرف زماني در تقسيم زمان انتخابات و تجميع انتخاباتي كه امكان برگزاري آنها در موقعيت زماني واحدي باشد نيز از چند جهت نافع و مفيد است.اولا با تجميع انتخابات هزينه كمتري به كشور تحميل می‌شود. ثانيا از صرف انرژي، وقت و انجام تشريفات زائد جلوگيري به عمل مي‌آيد و ثالثا امكان مشاركت و حضور مردمي در انتخابات نيز بدين ترتيب بيشتر مي‌شود و از اين حيث كيفيت انتخابات ارتقا داده مي‌شود.اين تدبير نيز در صورتي كه از لحاظ اجرايي با دستورالعمل و شيوه‌هاي موثر همراه شود مي‌تواند زمينه‌ساز حضور بيشتري از افراد در برخي از انتخاباتها كه مشاركت كمتري در آنها اتفاق مي‌افتد، باشد.
* فعال سياسي