نمايي ديگر از ديدارهاي نوروزي آيت الله هاشمي رفسنجاني