روایت دو دوست و همرزم قدیمی از یکدیگر (یادبود مرحوم آیت الله واعظ طبسی )