بازديد آیت الله هاشمی رفسنجانی از پروژه‌ی پردیس مفاخر و پروژه درمانگاه ابوحامد کرمانی