دیدار اعضای تشکّل های دانشجویی استان خراسان رضوی با آیت الله هاشمی رفسنجانی