آخرین روز سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به مشهد مقدس