ديدار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با آيت الله هاشمي رفسنجاني