ديدار اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و هیأت رئیسه سازمان لیگ با آيت الله هاشمي رفسنجاني