جلسه متخصصین پژوهشکده محیط های خشک با آیت الله هاشمی رفسنجانی